Si esteu valorant com vendre un solar, en aquest post us expliquem tot allò que cal tenir en compte en gestionar la venda. Vendre una propietat, i més si es tracta d’un solar, sovint és una feina més complexa del que sembla; primer cal saber què és el que tenim entre mans, si realment es tracta d’un solar urbà i per tant finalista que permet l’obtenció de llicència de construcció immediata, o bé es tracta d’un sòl no edificable, o bé d’un que pot ser edificable però que precisa d’un desenvolupament de planejament o execució d’infraestructures. Un cop comprovat que est tracta realment d’un solar urbà i no d’un terreny rústic o d’un sòl urbanitzable, el seu valor estarà en funció del que es pugi construir al damunt. Caldrà consultar la normativa urbanística, veure’n els usos, l’ocupació, l’edificabilitat, la densitat, les alçades reguladores i les especificacions de les característiques constructives.

Aquestes constatacions prèvies per realment situar el tema i adjudicar valor, és molt important que es facin amb seguretat i des d’un coneixement professional rigorós i especialitzat, amb una immobiliària experta en la gestió de sòl com Gènion Immobles.

 

Vols vendre un solar?

   

  Què és un solar urbà?

  Podem definir-lo com a un terreny urbà consolidat, que reuneix els requisits mínims d’infraestructures establertes en el planejament corresponent i en la legislació urbanística, i que té assenyalades alineacions i rasants. Caldrà que sigui en un sector on els carrers estiguin pavimentats, s’hagi fet l’encintat de voreres, tingui enllumenat públic, subministrament d’aigua potable, subministrament d’electricitat, i que estigui connectat a la xarxa de clavegueram. Tal com hem dit, un cop fet el projecte constructiu, ha de ser susceptible de llicència urbanística i de construcció immediata.

  Tipologies de solars urbans

  Pels usos, bàsicament poden definir unes categories principals de residencials, industrials, hotelers, sòcio sanitaris, serveis, equipaments i altres tipologies menors o subtipologies. Els residencials poden ser per a habitatges unifamiliars (cases) aïllats, aparellats o en filera, o bé par a edificis plurifamiliars (blocs de pisos). Els industrials poden ser per a naus aïllades, aparellades o adossades normalment en divisió horitzontal. El sòl hoteler va destinat a la construcció d’hotels, apart hotels o edificacions amb destinació assimilada. El sòcio sanitari es refereix a equipaments assistencials normalment relacionats amb serveis a la salut: hospitals, centres mèdics, geriàtrics, …

  Gestió de la venda de solars

  Segons la tipologia serà diferent la seva sortida comercial, i per saber com vendre un solar ens haurem d’adreçar a un tipus o altre de comprador: particulars i promotors quan es tracti de la venda de parcel·les per fer-hi una o dues cases, promotors o inversors quan sigui pel desenvolupament d’un conjunt o es tracti de la construcció d’un edifici de pisos. Empreses industrials o promotors quan venem una parcel·la industrial individualitzada, o específicament promotors de naus industrials quan est tracti d’un conjunt. Pel sòl hoteler ens adreçarem a cadenes hoteleres, a promotors d’hotels que després els cedeixen en explotació a empreses gestores que operen sota una determinada marca. Per al sòcio sanitari, el destinatari privat usualment seran fons d’inversió especialitzats, negocis hospitalaris privats o experts en gestió geriàtrica.

  A Gènion Immobles sabem que en el món immobiliari és molt important vendre il·lusió i expectatives que siguin engrescadores, però tan important com això és vendre seguretat. Quan venem solars urbans, aquest element de seguretat és encara molt més importat que en altres vendes: estem venent un sòl, que té valor en relació a una perspectiva de construcció encara no realitzada. Perquè es pugui visualitzar, sovint serà necessari acompanyar la comercialització amb una determinada idea de projecte, un pressupost previ, una primera visió constructiva, etc.. En el cas de promotors i inversors, és aconsellable haver fet un càlcul previ de costos de construcció i comercialització així com de possibles preus de venda, en què quedi clara la rendibilitat del projecte. Durant el procés de compra caldrà acompanyar en tots el tràmits previs, i també sovint acabar d’aclarir determinats aspectes urbanístics, legals, fiscals, ajudar en l’obtenció del finançament, etc.. Per suposat, quan el comprador de sòl urbà és promotor o inversor, a Gènion Immobles ens podem ocupar també de la comercialització d’allò que edifiqui sobre el solar urbà, siguin cases, pisos, naus, etc., amb total coneixement de causa i implicació, amb l’equip més professional i els mitjans més moderns i eficients.