Entenem per rehabilitació aquell conjunt d’obres de caràcter general o localitzades, que sense modificar la volumetria ni normalment la configuració arquitectònica global d’un edifici o d’un habitatge, en milloren aspectes com l’eficiència energética, l’accesibilitat, la qualitat, la seguretat o la funcionalitat.  

 

Algunes tipologies d’obres de rehabilitació

  • Rehabilitació integral d’edificis i habitatges: es tracta d’una intervenció global, que pot afectar l’estructura o els usos, i que sovint comporta un enderroc parcial important.
  • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns substancials: consolidació de l’edifici, esmena de patologies estructurals, parets de càrrega i coberta.
  • Rehabilitació energètica: obres destinades a optimitzar l’eficiència energética, reduir el consum i les emissions. Millora el confort i la salut, i és una oportunitat per a l’estalvi.
  • Millores d’accessibilitat: ascensors, rampes, amplada de passos, etc..
  • Rehabilitació per millora de l’habitabilitat, la seguretat, la salubritat i el confort.

 

Progressos i situació del subsector de la rehabilitació

La normativa tècnica i l’ordenació bàsicament pensades per l’obra nova, sovint no responen a les necessitats de les obres de rehabilitació, en què cada cas és diferent i únic, i on les regulacions massa rígides no resulten prou operatives. 

 

La rehabilitació és una actuació més técnica que l’obra nova, més intensiva en mà d’obra i més dificultosa en la seva execució, pels condicionants arquitectònics previs, la proximitat de veïns, el poc espai, etc.. 

 

Tot i les dificultats, la rehabilitació a Catalunya, amb un augment interanual sostingut, continua amb la seva tendència alcista i es va consolidant com la locomotora de futur del sector de la construcció. No obstant això, tot i els notables avenços encara tenim molt de camp per córrer , i som lluny dels països en què ens volem emmirallar, amb més consciència dels seus avantatgers, major tradició en rehabilitació i amb una superior dotació de recursos. 

 

El impuls d’aquest sector, que inclou tant la rehabilitació d’habitatges i d’immobles, com també des d’una perspectiva urbanística la regeneració integral de barris sencers, és una de les línies estratègiques per fer front a la reestructuració del sector immobiliari i generar ocupació. En aquesta línea, s’han creat noves deduccions a nivell fiscal, s’ha permès als particulars d’accedir a crèdits ICO, i des de les administracions s’han instrumentat tot un seguit d’ajuts.

 

Pel costat del finançament, també s’han posat en marxa nous productes concretats en préstecs a baix interès, equiparable a l’hipotecari, però de tramitació més senzilla i àgil. De mica en mica, es va consensuant un nou marc que incentivarà cada vegada més l’entrada d’inversors, i possibilitarà a les empreses del sector la creació d’una estructura de negoci especialitzada, estable i moderna. 

 

Per conèixer els principals avantatges de la rehabilitació o les intervencions de reforma que revaloraran el vostre habitatge, entre d’altres temes, us aconsellem que consulteu la segona part d’aquest artícle sobre la rehabilitació d’edificis i habitatges.