Quins impostos es paguen en vendre una casa o un pis? Abans, durant i en acabar de vendre convé tenir molt clar quins són els impostos que s’hauran de liquidar. És la part més important de les despeses que per al propietari comporta la transacció; conèixer el seu import és essencial per a fer-ne els números i les corresponents previsions i reserves.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal)

És un impost local, la recaptació del qual correspon als ajuntaments. Un cop escripturada la venda de l’habitatge, s’ha de liquidar en el termini màxim dels 30 dies hàbils següents. Grava l’increment de valor del sòl. El RDL 26/2021 estableix dues opcions per a determinar la quota tributària, i es pot escollir la més beneficiosa.

  • Sistema “objectiu”: la base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment en què s’acrediti, pels coeficients que aprovi l’ajuntament en relació al nombre anys en què s’hagi generat, en un període que va d’1 any fins a 20 o més anys. Aquests coeficients que marquen els ajuntaments, venen ja definits en una escala de màxims, entre el 0,13 i el 0,45.
  • Sistema de “plusvàlua real”: si a instància del subjecte passiu, es constata que l’increment de valor és inferior al que resulta d’aplicar el sistema “objectiu”, es prendrà com a base aquest increment de valor real. En els habitatges hi ha sempre valor del sòl i valor de la construcció, i la diferència entre el preu de transmissió i d’adquisició del sòl s’obtindrà aplicant la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total.

No hi haurà subjecció a l’impost, per a aquelles operacions en les quals el contribuent acrediti que no s’ha produït increment de valor.
Tenir en compte també que quan el venedor no sigui resident a l’Estat Espanyol, qui estarà obligat a pagar l’impost serà el comprador.

Plusvàlua fiscal a l’impost sobre la renda de les persones físiques

Si veneu la vostra casa o pis, teniu l’obligació de declarar aquesta transmissió a l’Agència Tributària en el moment de fer la declaració de renda de l’any que correspongui. Es tracta d’un impost estatal, que s’aplica als guanys patrimonials que s’hagin obtingut un cop restades les despeses que l’operació comporti. Per calcular-los, caldrà buscar la diferència entre el valor que es va fer constar quan es va adquirir l’habitatge més les inversions de millora que s’hi hagin realitzat, amb el valor de la venda que ara es du a terme.

Els trams de tributació de la renda són els següents:

  • Els primers 6.000€…………………. 19%
  • Entre 6.000€ i 50.000€……………. 21%
  • Entre 50.000€ i 200.000€………… 23%
  • Més de 200.000€……………………. 26%

Casos en què es pot evitar pagar la plusvàlua fiscal

Si la propietat que es ven és la residència habitual, i l’increment que hagi obtingut per la venda s’ha reinvertit en la compra d’un altre habitatge habitual en els dos anys anteriors o posteriors. La deducció és del guany reinvertit, la diferència continuarà tributant.

Per a persones de més de 65 anys, quan la casa que es ven és la seva residència habitual.

Per a persones de més de 65 anys i quan casa o pis que es ven no és la seva residència habitual, però s’ha reinvertit el guany en la contractació d’una renda vitalícia.
Tampoc tributaran per la venda del seu habitatge habitual, aquelles persones en situació de dependència severa o de gran dependència.

A Gènion Immobles us ajudem a vendre casa vostra al millor preu, sense ensurts i amb total seguretat. El millor assessorament i gestió.