És molt important tenir en compte els impostos i les despeses en comprar una casa. En general, entre despeses i impostos, suposarà aproximadament entre un 10 i un 13% del valor de la compravenda. 

Veurem les despeses i impostos que en general genera una compravenda, primer per la compravenda en sí mateixa; i quan es compra mitjançant finançament, també les derivades de l’instrument per aquests casos més característic  i utilitzat que és el crèdit hipotecari.

 

Despeses de la compra en sí mateixa

En comprar una casa, les despeses i impostos de la compra en sí mateixa seran les derivades dels honoraris del Notari (fa l’escriptura) i del Registrador (fa l’assentament registral); de la gestoria si és el cas, i de la figura impositiva que gravi la transmissió.

 

Notaria

Al nostre país, el costum és que la part compradora (que paga) escull la notaria on es  realitzarà l’escriptura pública de compravenda. Els honoraris dels notaris són variables dins uns marges regulats, i en el cas de l’atorgament d’escriptura pública de compravenda, normalment parteixen dels 400€ i es van incrementant depenent del preu de l’immoble. Les escriptures de compravenda s’hauran d’inscriure al Registre de la Propietat.

 

Registre de la Propietat

Els honoraris també estan fixats dins uns marges regulats i representen una part important de les despeses en comprar una casa. Inscriure les escriptures de compravenda al Registre de la Propietat té un preu similar als honoraris del notari, i també va en funció del valor de l’immoble.

 

Impostos

Pel cas d’habitatge d’obra nova, tributareu un IVA reduït a la Hisenda Estatal, que es correspon a un 10% del valor de compravenda, i també tributareu l’Impost d’Actes Jurídics Documentats a la Hisenda Catalana. Pel cas d’habitatges de protecció oficial, el tipus impositiu de l’IVA està bonificat al 4%. Pel cas d’habitatge que no sigui d’obra nova, tributareu l’Impost de Transmissions Patrimonials a la Hisenda Catalana, un 10% del valor de la compravenda. Existeixen també tipus reduïts en cas d’habitatges de protecció oficial, famílies nombroses o persones de fins a 32 anys, sempre que l’habitatge es destini a residència habitual i els compradors no superin uns determinats ingressos.

 

Gestoria

Si és el cas, l’empresa externa els serveis de la qual contracteu per a tramitar la liquidació dels impostos, presentació al Registre i realització dels diferents tràmits administratius i burocràtics, us cobrarà unes despeses de gestió, que normalment estaran al voltant d’uns 300€, als quals caldrà afegir-hi l’IVA corresponent.

 

Despeses derivades del crèdit hipotecari

Relatius al crèdit i a la seva garantia hipotecària, són les referents a la taxació de l’immoble, l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, els honoraris del notari, els honoraris del registrador i els honoraris de la gestoria que utilitzi l’entitat financera. 

 

Taxació de l’immoble

Quan sol·liciteu un crèdit hipotecari, cal taxar l’immoble que en serà la garantia hipotecària. Aquesta taxació establirà el valor de la propietat que es tindrà en compte a efectes hipotecaris, i a resultes del qual i si reunim a més tota una altra sèrie de requisits, l’entitat financera ens concedirà o no el préstec. La taxació es realitzarà mitjançant alguna de les societats de taxació que tingui validades l’entitat financera, i els seus costos no són fixos i varien en funció de l’entitat que la realitza, el valor de l’immoble, la seva superfície i complexitat. El cost de la taxació, és a càrrec dels compradors de l’immoble.

Des de l’entrada en vigor de la nova Llei Hipotecària al mes de juny de l’any 2019, la resta de despeses com honoraris del notari, honoraris del registrador i honoraris de la gestoria, així com l’Impost d’Actes Jurídics Documentats de l’1,5% del capital prestat, van a càrrec exclusivament de l’entitat financera que concedeix el crèdit hipotecari.

 

Impost de Béns Immobles

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, cal tenir en compte, que d’acord a la Llei Hipotecària l’ha de pagar qui sigui el propietari de l’immoble a data 1 de gener de l’any en què es porta a terme la compravenda. No obstant això, a l’any 2016 el Tribunal Suprem va emetre una sentència en què s’estipula que el venedor pot repercutir al comprador la part proporcional de l’Impost pels dies que quedin pendents fins al final d’any des del dia en què l’escriptura pública de compravenda s’hagués signat. Habitualment i més especialment per operacions tancades dins el primer semestre de l’any, s’arriba a un pacte entre compradors i venedors, que es fa constar al contracte privat i posteriorment a l’escriptura pública de compravenda.

 

Assessorament immobiliari

Com a agència immobiliària de referència, des de Gènion Immobles, us assessorarem i us acompanyarem en tot el procés de compravenda del vostre habitatge i de tramitació del vostre crèdit hipotecari, de forma personalitzada i en les millors condicions. Coneixereu ja des de bon començament i amb total exactitud quines són les despeses i impostos que haureu d’afrontar en el procés de compravenda i finançament. Així mateix, us assessorarem i guiarem en la recerca de l’entitat financera més adient i amb les millors condicions  per a la tramitació del vostre crèdit, sempre d’acord amb les vostres personals necessitats i preferències.