Sabeu què és la plusvàlua municipal i en quins casos es pot produir una excempció? Us ho expliquem al post d’avui:

Què és la plusvàlua municipal?

La Plusvàlua Municipal és l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Un impost que s’acredita quan es ven qualsevol immoble, es rep en donació o s’hereta, i que pretén gravar la revalorització  del terreny des del moment en què es va adquirir fins el moment de la seva venda, donació o herència.

Quan es realitza la venda d’un immoble, l’obligació de pagar la plusvàlua municipal recau sobre el venedor, mentre que en una donació o en una  herència, l’obligació recau sobre la persona que rep l’immoble.

L’impost de la Plusvàlua Municipal està regulat al Reial Decret 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els articles compresos entre el número 104 i el número 110. D’acord a l’article 104 del referit decret  es tracta d’un impost directe que grava l’increment del valor que experimenten els terrenys de caràcter urbà i que es posa de manifest en el moment de la transmissió de la propietat.

La plusvàlua municipal prescriu als quatre anys, igual que la resta d’impostos, d’acord a la llei General Tributària 58/2013 de 17 de desembre, tant pel que fa al dret de l’Administració per determinar el deute mitjançant la liquidació com el dret per exigir el pagament de les deutes tributàries. El termini de prescripció comença a comptar des del dia següent en què finalitzi el termini reglamentari per presentar la liquidació, o bé des del dia següent en què finalitzi el termini de pagament voluntari, segons sigui el cas.

En quins casos no es paga plusvàlua municipal?

El problema ha estat en l’aplicació pràctica d’aquest impost. En fer efectiva la seva regulació, els Ajuntaments utilitzaven una fórmula automàtica que realment en desvirtuava l’esperit. Amb això, es produïen sovint situacions paradoxals, en què calia pagar independentment que hi haguessin realment guanys, i fins i tot en els supòsits en què hi havia pèrdues. L’11 de maig de 2017, es va posar fre a aquesta pràctica abusiva, i mitjançant sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional, es va declarar la inconstitucionalitat i la nul·litat dels articles 107.1, 107.2a) i el 110.4 del RD 2/2004 de 5 de març, únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increment de valor.

Per altra banda, la sentència 1163/2018 de data 9 de juliol de 2018 del Tribunal Suprem interpreta i delimita l’abast i efectes de la declaració d’inconstitucionalitat que conté l’esmentada sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional sobre l’Impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

D’acord a aquestes sentències, que tot i no haver-se transposat a l’ordenament jurídic han generat jurisprudència i es poden invocar directament, per poder tenir dret a l’exempció en el pagament de la plusvàlua municipal, cal justificar davant l’Ajuntament competent del domicili de l’immoble transmès, la inexistència d’increment del valor del terreny mitjançant l’acreditació de la pèrdua patrimonial que s’ha produït amb la transmissió de l’immoble.

Assessorament immobiliari

Des de Gènion Immobles, i en totes les operacions immobiliàries que realitzades a través nostre es trobin dins aquest supòsit,  us assessorarem i acompanyarem en el procediment administratiu que cal portar a terme amb l’administració pública local competent en cada cas concret, per sol·licitar-ne l’exempció.