Molts dels futurs compradors, tenen dificultats a l’hora d’establir la diferència entre superfície útil y construïda. Es tracta d’un element clau quan analitzem un habitatge. Per això, en el post d’avui tractem d’exposar les seves principals diferències.

 

La importància de la diferenciació

El valor de mercat d’un habitatge, en bona part ve marcat per la seva superfície i mides. Per a iguals
ubicacions, orientacions i qualitats, com més gran sigui la superfície d’un habitatge més gran serà el seu
valor.

 

Sovint en els anuncis que podem trobar a webs, portals immobiliaris, etc., observem com es parla de
diversos tipus de superfície: superfície construïda, superfície útil, superfície disponible, superfície
computable, entre d’altres. Això genera confusió entre els compradors, atès que es troben amb dades
diferents, intercanviades i que no segueixen un criteri unificat.

 

En els edificis, els conceptes vàlids són el de superfície construïda i superfície útil. En el cas de la
propietat horitzontal, cal tenir en compte també la superfície construïda de les zones comunes. De fet,
quan es parla de superfície d’un habitatge, els termes que més s’utilitzen són la superfície construïda i la
superfície útil. Analitzem les diferències entre ambdós conceptes.

 

Què és la superfície construïda?

La superfície construïda està formada per tota l’àrea construïda coberta de l’habitatge amb alçada de
sostre superior a 150cm., i inclou també les parets i espais interiors que no s’utilitzen. Les terrasses
cobertes i porxos es comptabilitzen al 50% si són oberts pels costats, i al 100% si són tancats pels
costats.

 

La superfície construïda dels habitatges en règim de propietat horitzontal, pot incloure també la part
proporcional de les zones comunes (entrada, escala, replans, …), en relació al coeficient de participació
que l’entitat tingui en el conjunt de la comunitat. Per això i per evitar confusions, cal sempre especificar
si parlem de superfície construïda de l’interior de l’habitatge, o bé si estem parlant de superfície
construïda de l’habitatge amb zones comunes.

 

Què és la superfície útil?

La superfície útil, és la superfície interior de l’habitatge amb alçada superior a 150cm. que podem
utilitzar quan hi estem vivint (descomptant parets, pilars, conductes, etc.). En aquest cas les terrasses i
els porxos no computen, encara que siguin cobertes i tancades pels costats. Allò correcte és expressar
la superfície útil interior, i especificar a part la superfície que sigui de terrasses o porxos. Quan es parla
d’habitabilitat, ens referim sempre a la superfície útil.

 

S’estableix la diferència en el Cadastre?

En el Cadastre la superfície que es fa constar d’un immoble és la superfície construïda, amb els
elements comuns en el cas que n’hi hagi, diferenciant-ne els conceptes. Si es disposa de garatge o
traster exterior, piscina, etc., aquestes superfícies hi constaran, però també de forma diferenciada.

 

En el Registre de la Propietat, generalment es disposa tant de la superfície construïda com de la
superfície útil, i la superfície construïda ha de coincidir amb la del Cadastre. Encara que el Cadastre i el
Registre són organismes independents, és fonamental que es coordinin per evitar discrepàncies en les
seves dades. En el cas que no coincideixin, s’haurà de realitzar un mesurament de l’habitatge per
comprovar quin és l’error i procedir a la seva esmena, mitjançant l’expedient d’alteració de cabuda
corresponent. Sempre preval l’escriptura (Registre de la Propietat) per sobre de les dades del Cadastre.

 

Els Ajuntaments, notaris i òrgans administratius utilitzaran la superfície construïda per als seus tràmits
administratius referents a llicències municipals, escriptures, etc.. La superfície del Cadastre és molt
important, perquè sobre aquesta mesura els Ajuntaments calculen la quota que correspongui en l’Impost
de Béns Immobles, i cal que sempre sigui una dada certa.

A efectes pràctics i pel que fa als compradors a l’hora de comprar un immoble, es basaran sobretot en la
superfície útil, que els serveix per conèixer l’espai disponible que té realment l’habitatge, l’espai on en
definitiva podran viure i on desenvoluparan les seves activitats del dia a dia.

 

Assessorament immobiliari

A Gènion Immobles disposem de tota la informació cadastral, registral i real, referent a les superfícies
dels immobles que tenim en comercialització, de manera que al nostre web, als portals immobiliaris amb
què treballem i a la nostra publicitat en general, hi surten sempre les superfícies construïdes i útils de
forma diferenciada i clara, evitant confusions i donant la informació d’una manera clara i inequívoca.